Salju

Pages - Menu

WELCOME

Rabu, 06 Maret 2013

“Alat Tetanen Modern Kaliyan Tradisional”


“Alat Tetanen Modern Kaliyan Tradisional”
Wonten ing usaha pertanian , pengolahan tanah dipun leksanakaken. Kanthi tujuan kangge mujudaken kondisi fisik, kemis,lan biologis. Ingkang langkung sae dumugi kedalaman tertentu sepados sesuatu kangge . Uripipun taneman ingkang sak sanesipun puniko pengolahan siti gadah tujuan tujuan ugi kangge, mateni gulma lan tamenan ingkang mboten penting, mapanaken senesah utawi sisa sisa taneman mboten papan ingkang pas supados dekomesisi saged mlampah kanthi sae. Ngendhakaken laju erosi, ngratakaken siti kangge ngampilaken pedamelan ing lapangan, ngawijekaken pupuk kaliyan siti, sarto nyiapaken siti kangge nggampilaken ing pengetahuan toya.
            Kanthi dasar tahapan kegiatan, hasil kerja lan kedalaman tanah ingkang nampi kawigaten pengolahan tanah dipun beneten aken dados kalih, inggih punika pengolahan tanah kapisan utawi awal (Primarry Tilage)  lan pengolahan tanah kaping kalih (Scondary Tilage).
            Wonten ing pengolahan tanah kapisan, tanah dipunpotong lajeng dipunangkat teras diwalik supados siso siso taneman ingkang wonten ing permukaan tanah saget kependem wonten ing sakjeroning tanah. Kedaleman pemotongan lan pembalikan umumipun langkung saking 15cm. Umumipun hasil pengolahan tanah tasih arupi bongkahan bongkahan tanah ingkang cuku ageng, sebab wonten tahap pengolahan tanah niki penggemburan tanah dereng saget dilaksanakaken kanthi efektif. Wonten ing pengolahan tanah kaping kalih, ongkahan ongkahan tanah lan siso siso taneman ingkang sampun kepotong wonten ing pengolahan tanah kepisan badhe diajuraken dados langkung alus lan sekaligus kacampuran kalian tanah.
            Sesuai kalian macam lan cara pengolahan tanah ingkang sampun dipunterankgaken ing inggil, secara garis ageng alat lan mesin pengolahan tanah ugi dipun bentenaken dados kalih :
Piranti lan mesin pengolahan tanah kapisan (primary tillage equipment), ingkang dipunginakaken kangge ngleksana aken kegiatan pengolahan tanah kapisan. Piranti pengolahan tanah niki biasanipun arupi luku (plow) ,lan segala jenis ipun.
Piranti lan mesin pengolahan tanah kaping kalih (secondary tillage equipment) ingkang dipun ginakaken kangge ngleksanaakaken pengolahhan tanah kaping kalih. Piranti pengolahan tanah niki biasanipun arupi garu (harrow) kanthi sedoyo jenijipun. Piranti wau dibedakaken dadi piranti tradisional kaliyan modern :
A.     Piranti tetanen tradisional :
a.       Pacul
àKangge nggarap lahan, ngeduk lemah, ngratakake lemah, nandur uwit, lan ngresiki suket.
b.       Kapak
àFungsi ne kangge melah kayu.
c.        Ani-ani
àFungsi Ani ani inggih kangge  ani ani utawa kangge motong pari mboko setunggal.
d.       Sorok
àFiungsi ipun kangge nyurungi utawa ngilangi suket sing nggagu tanduran pari.
e.        Lesung  ,Alu ,Lumpang
àLesung kangge numbuk pari supaya pari niku potol saka gagange, sampun potol dilebetaken lumpang  dipun sosoh kangge Alu kantos dumugi dados wos.
f.        Gebotan
àFungsinipun kangga ngebyok pari.
B.     Piranti tetanen modern :
a.       Seeder (Alat Penanam)
àFungsi  nipun inggihpunika kanggo nyebar wiji kang jumlahe kathah .
b.       Bajak Piring
àFungsinipun inggihpunika kanggo ngolah lahan kang arep ditanduri
c.        Hand Tractor
àFungsinipun inggih menika kanggo mbajak lahan utawa sawah kang arep di tanduri lan kangge malik lemah.


Nami Kelompok : VIII A
[  Eriko Prawunda Darmajaya (09)
[  Fajar Hari Cahyana (10)
[  Miftaqul Lufiyanto (14)
[  Muhammad Emir Risyad (15)
[  Ramon PradotoAji Hajar Izmoyo (26)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar